Būtiska iespēja


darījumu kopēšana no mt5 uz mt5

Uz finansējumu varēs pretendēt gan valsts, gan privātās Latvijas augstskolas un koledžas. Līdz šim ES struktūrfondu finansējums vairāk investēts augstskolu un koledžu infrastruktūrā, tāpēc šoreiz ESF finansējums plānots vairākiem citiem augstskolu attīstībai nozīmīgiem jautājumiem - Latvijas tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu studiju programmu izstrādei, augstskolu mācībspēku un pārvaldības stiprināšanai, tostarp akadēmiskā personāla būtiska iespēja, digitālo prasmju un sadarbības prasmju ar industriju uzlabošanai, doktorantu iesaistei akadēmiskajā darbā un ārvalstu pasniedzēju piesaistei.

Tāpat ES fondu investīcijas paredzētas augstskolu sadarbības stiprināšanai ar industriju — tās iesaistei būtiska iespēja satura un augstskolas pārvaldības jautājumos, kā arī akadēmiskā godīguma kultūras attīstīšanai augstskolās un uz rezultātu orientētas augstskolu iekšējās kvalitātes vadības sistēmu  izveidei.

bināro tirdzniecības robotu algoritmi

ES struktūrfondu aktivitātes, kas paredzētas studiju programmu piedāvājuma uzlabošanai, sekmēs Latvijas augstākās izglītības studiju programmu starptautisko konkurētspēju un eksportspēju, taču saglabājot spēcīgu saikni ar Latvijas tautsaimniecības vajadzībām un sabiedrības attīstībai nozīmīgiem jautājumiem.

Augstskolām būs iespēja pārskatīt studiju saturu, slēdzot vai apvienojot līdzīgas studiju programmas un uz to bāzes izstrādājot jaunas, spēcīgas un starptautiski konkurētspējīgas. Projekta ietvaros paredzēts izveidot 11 kopīgas starpaugstskolu doktorantūras studiju programmas un 62 studiju programmas ES oficiālajās valodās, kas nav latviešu valoda.

nopelnīt naudu, lasot ziņas internetā

Finansējums paredzēts arī jaunu skolotāju studiju programmu izstrādei, aprobācijai un akreditācijai. Jaunais skolotāju izglītības saturs tiks izstrādāts, balstoties uz nozares ekspertu darba grupas priekšlikumiem un saskaņā ar augstskolas individuālo pedagoģijas izglītības attīstības plānu. ES fondu aktivitātei kopējais plānotais finansējums ir vairāk nekā 10 milj.

Studiju kvalitāte ir cieši saistīta ar akadēmiskā personāla kvalifikāciju un zinātnisko darbību, tāpēc vienā no ESF aktivitātēm ievērojami  līdzekļi tiks ieguldīti akadēmisko spēku profesionālajā pilnveidē un jauno zinātnieku iesaistē augstskolu akadēmiskajā darbā. Augstākās izglītības sektors šobrīd saskaras ar tādiem izaicinājumiem kā akadēmiskā personāla novecošanās, nepietiekama sadarbība ar nozari, mazs skaits kvalificētu ārvalstu mācībspēku, kā arī nepietiekama akadēmiskā personāla zinātniskā darbība un starptautiskā sadarbība.

Projektos tiks finansēta akadēmiskā personāla kompetences pilnveide, kas ietver arī stažēšanos uzņēmumos un angļu valodas mācības, kā arī doktorantu akadēmiskā darba veikšanu un ārvalstu pasniedzēju darbu kā mācībspēkiem augstskolās un koledžās Latvijā.

ja sekojat binārām opcijām

Kopumā augstskolu un koledžu akadēmiskā personāla stiprināšanai plānoti vairāk nekā 34 miljoni eiro, no kuriem 29,2 milj. Tāpat ESF finansējums paredzēts augstskolu un koledžu pārvaldības un organizatorisko procesu uzlabošanai, studiju programmu satura pilnveidei un salāgošanai ar nozares attīstības vajadzībām.

Līdz Aptauju studenti var aizpildīt elektroniski, izmantojot savu profilu LLU Informācijas sistēmā. Aptaujā studentiem dota iespēja izteikt savu viedokli par Aptauja ir anonīma un iegūtie dati tiek izmantoti tikai apkopotā veidā. Ikviena mācībspēka novērtēšanai tiek izmantoti 6 apgalvojumi, ko studenti var novērtēt 5 ballu skalā: Uzsākot studiju kursu, mācībspēks iepazīstināja ar tā apguves mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem un to vērtēšanu.

Augstskolām un koledžām būs iespēja paaugstināt vadības personāla kompetences - līderības un inovācijas prasmes, stiprināt akadēmiskā godīguma kultūru, ieviest e-risinājumus. Šiem mērķiem plānotais finansējums ir 20 milj, eiro, no kuriem 17 milj. Visās programmās projektus paredzēts uzsākt Būtiskākie nosacījumi ESF finansējuma saņemšanai ir nozares iesaiste studiju satura un augstskolu pārvaldības jautājumos, labākās būtiska iespēja prakses ieviešana augstskolas darbībā, skolotāju izglītības programmu sasaiste ar jauno būtiska iespēja izglītības saturu, kā arī starptautiskā ekspertīze projektu vērtēšanā.

paskatieties, ko jūs varat nopelnīt

Ar šodien, Informāciju sagatavoja:.