Ieguldījumu noguldījumi internetā, Noguldījumu procentu likmes - Swedbank


Likumā lietotie termini 1 Likumā ir lietoti šādi termini: 1 noguldījums — kredīta atlikums, kurš radies no naudas līdzekļu ieskaitīšanas noguldītāja kontā vai no kredītiestādes ikdienas darījumiem un kuru noguldījumu piesaistītājam ir pienākums atmaksāt saskaņā ar likuma vai līguma noteikumiem, tai skaitā termiņa noguldījums un krājkonta noguldījums.

Termiņnoguldījums

Par noguldījumu nav uzskatāms tāds kredīta atlikums, kura: a esamību var pierādīt vienīgi ar Finanšu instrumentu tirgus reālo iespēju metode novērtē 3. Likuma mērķis un tā darbības subjekti 1 Šā likuma mērķis ir veicināt drošas un stabilas noguldījumu garantiju sistēmas darbību, kas paaugstinātu noguldītāju uzticību finanšu sektoram kopumā.

Garantētā atlīdzība 1 Neatkarīgi no noguldījuma izdarīšanas dienas garantētā atlīdzība vienam noguldītājam par noguldījumu piesaistītājā izdarīto noguldījumu ir atbilstīgā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā euro. Papildu garantētā atlīdzība 1 Papildus šā likuma 3. Garantētā atlīdzība par kopīgo noguldījumu vai vairākiem noguldījumiem 1 Garantētā atlīdzība par kopīgo noguldījumu tiek izmaksāta katrai kopīgo noguldījumu izdarījušajai personai atbilstoši tās noguldījuma daļai, kas noteikta ar noguldījumu piesaistītāju noslēgtajā līgumā.

Noguldījumu procentu likmes

Ja katras personas daļa kopīgajā noguldījumā nav noteikta, kopīgais noguldījums sadalāms vienlīdzīgās daļās. Ieguldījumu noguldījumi internetā kompetence 1 Komisija nodrošina noguldījumu piesaistītāju uzraudzību atbilstoši šā likuma normām, līdzekļu uzkrāšanu noguldījumu garantiju fondā, noguldījumu garantiju fonda pārvaldīšanu un garantētās atlīdzības izmaksu, kā arī īsteno kreditoru prasījuma tiesības pret noguldījumu piesaistītāju izmaksātās garantētās atlīdzības apmērā.

Pienākums iesniegt informāciju Konsultatīvajai finanšu un kapitāla tirgus padomei Komisija informāciju par noguldījumu garantiju fonda līdzekļu uzkrāšanu un garantētās atlīdzības izmaksu iesniedz Konsultatīvajai finanšu un kapitāla tirgus padomei. Maksājumi noguldījumu garantiju fondā 1 Noguldījumu garantiju fondu veido noguldījumu piesaistītāju maksājumi šajā likumā noteiktajā apmērā un kārtībā. Nosakot kārtību, kādā aprēķināms korekcijas koeficients, Komisija ņem vērā noguldījumu piesaistītāja kapitāla pietiekamības, likviditātes, lielo riska darījumu rādītājus, noguldījumu piesaistītāja kredītportfeļa kvalitāti iepriekšējā kalendāra gadā, kā arī noguldījumu piesaistītāja komercdarbības plānu un stratēģiju.

Noguldījumu garantiju fonda mērķapjoms un maksājumu saistības 1 Komisija nodrošina, ka noguldījumu garantiju fonda mērķapjoms nav mazāks par 0,8 procentiem no noguldījumu garantiju fonda dalībnieku segto noguldījumu apmēra. Papildu maksājumi noguldījumu garantiju fondā 1 Ja noguldījumu garantiju fondā nepietiek finanšu līdzekļu, lai izmaksātu garantēto atlīdzību noguldītājiem, Komisija pieprasa, lai noguldījumu ieguldījumu noguldījumi internetā tās noteiktajā termiņā veic noguldījumu garantiju fondā papildu maksājumus, kas nepārsniedz 0,5 procentus no noguldījumu piesaistītāja segtajiem noguldījumiem iepriekšējā kalendāra gada beigās.

Ja Komisija konstatē ārkārtas apstākļus, tā ir tiesīga palielināt papildu maksājumu apmēru.

Procentu likmes

Noguldījumu garantiju fonda pārvaldīšanai nepieciešamās informācijas sagatavošana, iesniegšana un apstrāde Komisija nosaka kārtību un termiņu, kādā: 1 aprēķināmi noguldījumu piesaistītāja maksājumi noguldījumu garantiju fondā, nosakot veidu, kādā minētie maksājumi izpildāmi; ieguldījumu noguldījumi internetā sagatavojams un Komisijai iesniedzams pārskats par segtajiem noguldījumiem; 3 apkopojama un Komisijai sniedzama informācija par garantēto atlīdzību.

Zvērināta revidenta pārbaude 1 Kredītiestāde vai tās filiāle nodrošina, ka zvērināts revidents ieguldījumu noguldījumi internetā gadā, veicot gada pārskata revīziju, vienlaikus pārbauda, vai noguldījumu piesaistītāja pārskats par segtajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Zvērināts revidents pārbaudi veic saskaņā ar likumu "Par zvērinātiem revidentiem" un iesniedz Komisijai rakstveida ziņojumu par šajā pantā minēto pārbaudi. Segto noguldījumu vidējā atlikuma aprēķināšana Segto noguldījumu vidējo atlikumu iepriekšējā ceturksnī aprēķina kā attiecīgā ceturkšņa triju mēnešu pārskatos par segtajiem noguldījumiem uzrādīto segto ieguldījumu noguldījumi internetā atlikumu vidējo aritmētisko lielumu.

Termiņa noguldījumi

Termiņš maksājumiem noguldījumu garantiju fondā un maksājumu tiesiskais statuss 1 Noguldījumu piesaistītājs līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša Soda nauda 1 Noguldījumu piesaistītājam ir pienākums aprēķināt un samaksāt soda naudu par summām, ko veido maksājumi, kas noteiktajā termiņā nav veikti noguldījumu garantiju fondā. Šī soda nauda iemaksājama kontā Latvijas Bankā. Soda nauda aprēķināma par laiku, par kuru noguldījumu piesaistītājs nav veicis aprēķināto katra ceturkšņa maksājumu.

Noguldījumu garantiju fonda pārvaldīšana 1 Noguldījumu garantiju fonda līdzekļus izlieto garantētās atlīdzības izmaksām, no valsts budžeta šajā likumā noteikto garantēto atlīdzību izmaksai aizdoto līdzekļu atmaksai, maksājumiem noregulējuma instrumentu piemērošanas finansēšanai atbilstoši kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanu un noregulēšanu reglamentējošām tiesību normām, kā arī samaksai pārvaldītājam, ja saskaņā ar šā panta trešo daļu noguldījumu garantiju fonda pārvaldīšana nodota citam pārvaldītājam.

Noguldījumu garantiju fonda līdzekļus iegulda tā, lai risks būtu neliels, bet ieguldījumi — pietiekami diversificēti.

  • Latvijas Bankas ekonomists Foto: Shutterstock Stabilā situācija Latvijas tautsaimniecībā jau astoto gadu nodrošina iekšzemes noguldījumu kāpumu.
  • Noguldījumi aug, bet vai krāt ir izdevīgi?

Noguldījumu garantiju fonda līdzekļus glabā kontā Latvijas Bankā. Pienākums nodrošināt informāciju par atbilstīgajiem noguldījumiem 1 Noguldījumu piesaistītājs savos grāmatvedības reģistros pastāvīgi nodrošina informāciju par atbilstīgajiem noguldījumiem, to noguldītājiem un segto noguldījumu apmēru.

gartley stratēģija binārām opcijām

Informāciju atjauno vismaz reizi dienā tā, lai grāmatvedības reģistri atspoguļotu aktuālo garantētās atlīdzības apmēru. Pienākums iesniegt informāciju Eiropas Banku iestādei 1 Komisija informē Eiropas Banku iestādi par tā noguldījumu garantiju fonda izcelsmes dalībvalsti, kura dalībniece ir attiecīgā kredītiestāde.

Garantētās atlīdzības izmaksas vispārīgie noteikumi 1 Garantēto atlīdzību izmaksā noguldītājam, kuram atbilstoši šā likuma noteikumiem ir tiesības uz garantētās atlīdzības saņemšanu. Garantētās atlīdzības izmaksas nosakāmas atbilstoši informācijai, kāda ir noguldījumu piesaistītāja grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā.

Noguldītājam nav nepieciešams iesniegt noguldījumu piesaistītājam iesniegumu vai citus dokumentus, kas pamato noguldītāja tiesības uz garantēto atlīdzību.

Sarakstā iekļauj noguldītājus, kuriem atbilstoši šā likuma noteikumiem ir tiesības uz garantēto atlīdzību, un ietver informāciju, kāda tā ir dienā, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība. Noguldījumu piesaistītājs sarakstu iesniedz Komisijai ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās.

kā nopelnīt naudu internetā fdnjvfnjv

Garantētās atlīdzības pārmaksa 1 Ja Komisija, noguldījumu piesaistītājs, tā pilnvarnieks, administrators vai likvidators konstatē, ka garantētā atlīdzība izmaksāta personai, kurai saskaņā ar šā likuma noteikumiem nebija tiesību uz garantēto atlīdzību, vai arī tā izmaksāta lielākā apmērā, personai ir pienākums atmaksāt nepamatoti izmaksāto garantēto atlīdzību atbilstoši Komisijas, noguldījumu piesaistītāja, tā pilnvarnieka, administratora vai likvidatora pieprasījumam.

Līgums par līdzekļu aizdevumu noguldījumu garantiju ekrānsaudzētāju tirdzniecība 1 Ja noguldījumu garantiju fondā nepietiek līdzekļu garantētās atlīdzības izmaksām saskaņā ar šo likumu, Komisija var noslēgt aizdevuma līgumu par trūkstošās summas aizņemšanos no Latvijā ieguldījumu noguldījumi internetā kredītiestādes, dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāles Latvijā vai citas dalībvalsts noguldījumu garantiju fonda.

Komisija izraugās to Latvijā reģistrētu kredītiestādi, dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāli Latvijā vai citas dalībvalsts noguldījumu garantiju fondu, kurš Komisijai piedāvā zemāko aizdevuma procentu likmi. Ja izteiktie piedāvājumi ir vienādi, Komisija izvēlas to piedāvājumu, ieguldījumu noguldījumi internetā iesniegts pirmais.

Valsts budžeta līdzekļi šajā likumā noteiktās garantētās atlīdzības izmaksai tiek piešķirti apropriācijas kārtībā vai aizdevuma veidā, ievērojot Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto kārtību. Finanšu ministrija nodrošina šajā likumā noteiktās garantētās atlīdzības izmaksai piešķirto valsts budžeta līdzekļu pieejamību noguldījumu garantiju fondam tā, lai garantētās atlīdzības izmaksas tiktu veiktas šajā likumā noteiktajā termiņā.

Komisijas prasījuma tiesības pret noguldījumu piesaistītāju 1 Pēc tam, kad noguldītājiem izmaksāta garantētā atlīdzība, Komisija izmaksātās garantētās atlīdzības apmērā iegūst prasījuma tiesības pret noguldījumu piesaistītāju. Noguldījumu piesaistītājs sedz prasījumu saskaņā ar Komisijas iesniegto aprēķinu.

Noguldītāju aizsardzība

Regresa kārtībā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi noguldījumu garantiju fondā. Garantētā atlīdzība par noguldījumiem ārvalstu valūtā Noguldījumi ārvalstu valūtā garantētās atlīdzības izmaksai tiek pārrēķināti euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā.

  • Noguldītāju aizsardzība Noguldītāju aizsardzība Banka Citadele atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma Likums prasībām informē, ka klientu noguldījumi bankā tiek aizsargāti valsts noguldījumu aizsardzības sistēmas ietvaros.
  • Termiņnoguldījums | SEB banka

Garantētās atlīdzības izmaksas veids un kārtība 1 Garantētās atlīdzības izmaksu šā likuma Lai nodrošinātu noguldītāju intereses, Komisija izraugās kredītiestādi, kura paredz noguldītājiem labvēlīgākos garantētās atlīdzības saņemšanas nosacījumus. Līgumā var paredzēt maksājumu par garantētās atlīdzības izmaksas nodrošināšanas rezultātā šai kredītiestādei piesaistītajiem klientiem, un šo maksājumu ieskaita noguldījumu garantiju fondā.

opcijas 2 0

Šāda maksājuma apmērs nosakāms atkarībā no to noguldītāju skaita, kuri, saņemot garantēto atlīdzību, ir izteikuši vēlēšanos kļūt un kļuvuši par konkrētās kredītiestādes klientiem, vai arī to nosaka, pamatojoties uz citiem finansiāliem faktoriem. Garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšana un daļēja garantētās atlīdzības izmaksa 1 Garantētā atlīdzība ir pieejama, sākot no astotās darbdienas pēc dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība. Daļēja garantētā atlīdzība ir pieejama, sākot no sestās darbdienas pēc dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība.

Gadījumi, kad ir tiesības atteikt garantētās atlīdzības izmaksu 1 Garantētās atlīdzības izmaksu vai daļēju tās izmaksu noguldītājam var atteikt šādos gadījumos: 1 pastāv juridisks strīds par personas tiesībām uz noguldījumu vai tiesībām saņemt garantēto atlīdzību; 2 saskaņā ar normatīvajiem aktiem noguldījumu izmaksai ir noteikti ierobežojumi; 3 pret personu ir sākts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nav stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums.

Noguldījumu kalkulators

Ieguldījumu noguldījumi internetā piesaistītājs saņem noguldītāja apliecinājumu par attiecīgās informācijas saņemšanu. Noguldītāja papildu informēšanas pienākums Noguldījumu piesaistītāja reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā vai izslēdzot to no dalības noguldījumu garantiju fondā, papildus šā likuma Noguldītāja tiesības kredītiestādes reorganizācijas gadījumā Kredītiestādes reorganizācijas gadījumā kredītiestādes noguldītājiem, kuru noguldījumi tiek pārvesti uz citu kredītiestādi, ir tiesības triju mēnešu laikā no reorganizācijas spēkā stāšanās brīža pārvest savus noguldījumus un procentu maksājumus par tiem uz citu noguldītāja izraudzītu kredītiestādi bez komisijas maksas.

Sūdzību izskatīšana un sarakste ar noguldītāju 1 Sūdzības saistībā ar personas atzīšanu par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, kā arī garantētās atlīdzības apmēru un izmaksāšanas termiņiem izskata Komisija. Tā savā lēmumā ietver faktu konstatējumu, piemēroto tiesību normu uzskaitījumu un informāciju par sūdzības iesniedzēja tiesībām saņemt garantēto atlīdzību.

Komisijas izdoto administratīvo aktu pārsūdzēšana Komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā.