Iespējas, to funkcijas un veidi


Šis likums reglamentē Latvijas pašvaldību darbības vispārīgos noteikumus un ekonomisko pamatu, pašvaldību kompetenci, domes un tās institūciju, kā arī domes priekšsēdētāja tiesības un pienākumus, pašvaldību attiecības ar Ministru kabinetu un ministrijām, kā arī pašvaldību savstarpējo attiecību vispārīgos noteikumus. Izslēgts ar Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto iespējas un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Otrā daļa izslēgta ar Realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldības likumā noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību subjekts, bet privāttiesību jomā pašvaldībām ir juridiskās personas tiesības. Pašvaldības savas kompetences un likuma ietvaros darbojas to funkcijas un veidi.

kā sākt pelnīt naudu internetā hq tirdzniecība

Pašvaldība atbild par tās izveidoto institūciju darbību, ja likumos nav noteikts citādi. Deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildē pašvaldība pārstāv Latvijas Republiku un ir Ministru kabineta padotībā.

Latvijas Republika atbild par attiecīgās deleģētās valsts pārvaldes funkcijas vai pārvaldes uzdevuma tiesisku un lietderīgu izpildi.

Uz lapas sākumu Skaitīšana, pamatojoties uz vienu vai vairākiem nosacījumiem Varat saskaitīt to šūnu skaitu diapazonā, kuras atbilst nosacījumiem tos sauc arī par kritērijiemkurus var norādīt, izmantojot dažādas darblapas funkcijas. Iepriekšējā piemērā a2, a3 un A6 ir vienīgās šūnas, kas satur skaitliskas vērtības diapazonā, līdz ar to izvadē ir 3. Ja vēlaties noņemt.

Pašvaldību padotības veidu un to funkcijas un veidi nosaka normatīvie akti. Pašvaldību darbību šā likuma ietvaros pārrauga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Valsts pārvaldes iestādēm un amatpersonām, kuras likumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā pārrauga pašvaldību darbības likumību un konstatē, ka pašvaldības dome, tās priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, kā arī citas pašvaldības institūcijas nepilda vai pārkāpj Satversmilikumus, Ministru kabineta noteikumus vai arī nepilda tiesas spriedumus, ir pienākums par to ziņot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, deputātu, pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju iespējas un darbinieku atlīdzības likumam.

Par pašvaldībām

Publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē iespējas 1 šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas 7. Šā likuma Šo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts citādi. Nododot pašvaldībām jaunas to funkcijas un veidi likuma Ar likumu pašvaldībām var uzdot pildīt autonomās funkcijas, kas nav paredzētas šajā likumā, vienlaikus attiecīgajā likumā nosakot papildu finansēšanas avotus, ja funkciju izpilde saistīta ar izdevumu palielināšanos.

par ko viņi maksā par binārajām opcijām viltus izlaušanās tirdzniecība

Šajā pantā minēto funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Valsts pārvaldes iestādes, ja tas paredzēts likumos vai Ministru kabineta noteikumos, var pilnvarot pašvaldības pildīt atsevišķas valsts pārvaldes iestāžu funkcijas, nosakot to izpildes kārtību un uzraugot reālā laika bināro opciju diagrammas funkciju izpildi.

Nododot valsts pārvaldes iestāžu funkciju izpildi pašvaldībām, vienlaikus tām nododami līdzekļi, kas paredzēti attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu budžetā šo funkciju veikšanai. Pašvaldībām nodoto valsts pārvaldes iestāžu funkciju izpildi organizē attiecīgā pašvaldība, bet par to izpildi ir atbildīga valsts pārvaldes iestāde, kas šīs funkcijas nodevusi pašvaldībai.

Pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti.

  • Nauda, tās veidi, funkcijas — teorija. Ekonomika, - klase.
  • Vietne, kurā jūs patiešām varat nopelnīt reālu naudu
  • Pirmatnējā nauda jeb preču nauda.
  • Nopelni 800 ātri
  • Serveru veidi[ labot šo sadaļu labot pirmkodu ] Serveris ir datorsistēma klienta servera arhitektūrā, kas nodrošina klientu pieprasījumu apstrādi un nosūta tiem atbildes.

Par šā panta pirmajā daļā minēto funkciju izpildi ir atbildīga un to izpildi uzrauga tā dome, kurai ar likumu uzdots pildīt šīs funkcijas. Citām pašvaldībām nevar deleģēt funkcijas, kas ir attiecīgās domes ekskluzīvajā kompetencē un noteiktas šā likuma Ceturtā daļa izslēgta ar Ministru kabinets likumā paredzētajos gadījumos un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt pašvaldībai atsevišķu pārvaldes uzdevumu.

Deleģējot to funkcijas un veidi uzdevumu, Ministru kabinets nodrošina pašvaldībai finanšu līdzekļus, kas nepieciešami šā uzdevuma izpildei.

bināro opciju vietnes ar minimālajām likmēm kā novilkt tendenču līniju binārajās opcijās

Ja pašvaldība piekrīt, tā var veikt uzdevumu par saviem līdzekļiem. Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas to funkcijas un veidi citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Valsts pārvaldes iestādēm nav tiesību uzdot pašvaldībām pildīt tādas funkcijas un uzdevumus, kuru finansēšana nav nodrošināta. Ja, pieņemot likumus vai Ministru kabineta lēmumus, netiek ievēroti šā likuma 8.

Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 1 veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās; 2 iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 3 ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas; 4 iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs; 5 saņemt informāciju no valsts iestādēm.

indikators ar brīdinājumu par binārām opcijām kas ir viena pieskāriena iespēja

Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 1 izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību; 2 izstrādāt un apstiprināt pašvaldības budžetu; 3 racionāli un lietderīgi apsaimniekot iespējas kustamo un nekustamo mantu; 4 iekasēt nodokļus un nodevas; 5 atbilstoši paredzētajām saistībām realizēt valsts investīciju programmā iekļautos projektus; 6 atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus; 7 sniegt Ministru kabinetam un ministriem informāciju jautājumos, kas saistīti ar attiecīgās pašvaldības darbību; 8 uzkrāt, izmantot un saglabāt līdz nodošanai valsts arhīvā dokumentus, kas radušies pašvaldību darbībā.

Savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod saistošus noteikumus. Pašvaldība ir tiesīga izdot informatīvu izdevumu — periodisku iespiedtehnikā izdotu izdevumu, kurā tā informē vietējos iedzīvotājus par šā likuma 6.

Šā panta noteikumi attiecas arī uz informatīvā izdevuma pārpublicēšanu elektroniski. Informatīvajā izdevumā publicē tikai šajā pantā minēto informāciju, un tas ir pieejams bez maksas. Informatīvo izdevumu izdod ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. Šis ierobežojums neattiecas uz informatīvajiem izdevumiem, kuros publicē tikai pašvaldības un tās institūciju pieņemtos tiesību aktus un to skaidrojumus.

Veidi, kā saskaitīt vērtības darblapā - Office atbalsts

Starptautiskajos līgumos, likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos un kārtībā atsevišķu autonomo funkciju īstenošanā un finansēšanā piedalās valsts. No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.

Ministru kabinets Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var slēgt ar atsevišķām pašvaldībām publisko tiesību līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes funkcijās ietilpstošu uzdevumu izpildi.

Veidi, kā saskaitīt vērtības darblapā

Galvaspilsēta Rīga papildus šā likuma Domi veido vēlēti deputāti. Domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums. Domes deputātu tiesības un pienākumus nosaka šis likums un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums.

kā nopelnīt naudu no klientiem iespējas ar minimālo iemaksas video

Par piedalīšanos domes un komiteju sēdēs iespējas par citu deputāta pienākumu pildīšanu domes deputāti saņem atlīdzību. Jaunievēlētās domes pirmo sēdi sasauc republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā noteiktajā termiņā. Ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi izbeidzas iepriekšējās domes pilnvaras.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs līdz domes priekšsēdētāja ievēlēšanai vada sēdi un paraksta domes lēmumu par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. Domes priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgās domes deputātiem. Ikvienam domes deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūru domes priekšsēdētāja amatam.

Domes priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja kandidāts saņēmis vairāk nekā pusi no ievēlēto domes deputātu balsīm. Ja neviens no kandidātiem nesaņem nepieciešamo balsu vairākumu pirmajā kārtā, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem kandidātiem, kuri saņēmuši visvairāk balsu. Ievēlēts ir tas kandidāts, kurš iespējas ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu.

FUNKCIJU VEIDI – AUTONOMĀS UN DELEĢĒTĀS FUNKCIJAS

Ja arī otrajā kārtā neviens no kandidātiem nav saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu vairākumu, tiek rīkota balsošana par to kandidātu, kurš otrajā kārtā saņēmis vairāk balsu. Ja neviens no kandidātiem trešajā kārtā nav saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkotas jaunas domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Pēc domes priekšsēdētāja ievēlēšanas no attiecīgās domes deputātiem ievēlē priekšsēdētāja vietnieku un nopelnīt naudu eiro komitejas.

Domes priekšsēdētājam var būt vairāki vietnieki. Dome priekšsēdētāja vietnieku ievēlē ar klātesošo domes deputātu balsu vairākumu, ievērojot šā likuma Trešā un ceturtā daļa izslēgta ar