Iespēju loma,


Plāna kopsavilkums Plāns izstrādāts, lai īstenotu efektīvu un pārdomātu valsts politiku sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai.

opcijas pirkuma līgums

Tas balstās uz Koncepcijā dzimumu līdztiesības veicināšanai1 noteiktajiem dzimumu līdztiesības politikas mērķiem: iespēju loma nodrošināt ikviena cilvēktiesību ievērošanu un visaugstāko labklājības līmeni neatkarīgi no personas dzimuma un 2 veicināt visefektīvāko tautas sociālo un ekonomisko attīstību. Plānā tiek turpināti iepriekšējos dzimumu līdztiesības politikas dokumentos uzsāktie politikas rīcības virzieni, īpaši koncentrējoties uz sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanu darba iespēju loma opcijas sabruka izglītībā visas dzīves laikā kā arī ar dzimumu saistītas vardarbības mazināšanu un speciālistu un sabiedrības izpratnes par dzimumu līdztiesību veicināšanu.

  1. Zvejnieku stratēģija binārām opcijām
  2. Taro tirdzniecība

Plāna mērķis ir veicināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu nozaru politiku īstenošanu, tādējādi sekmējot sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu dzīvē.

Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti pieci rīcības virzieni: 1 sieviešu un vīriešu ekonomiskās neatkarības un vienlīdzīgu iespēju darba tirgū veicināšana; 2 zēnu un meiteņu, vīriešu un sieviešu vienlīdzīgu izglītības iespēju veicināšana; 3 ar dzimumu saistītas vardarbības izplatības mazināšana; 4 institūciju kapacitātes stiprināšana dzimumu līdztiesības jautājumos un 5 sabiedrības izglītošana dzimumu līdztiesības jautājumos.

Tev varētu interesēt:

Lai pastiprināti pievērstu sabiedrības un iesaistīto institūciju uzmanību katrai no izvēlētajām nozaru politikām un to sasaistei ar dzimumu līdztiesības principiem, iecerēts katru gadu pievērsties vienai konkrētai jomai.

Pasākumi sieviešu un vīriešu ekonomiskās neatkarības un vienlīdzīgu iespēju darba tirgū veicināšanai 1.

Labi funkcionējoša tieslietu sistēma ir viens no elementiem, kas veicina atbilstošu tirgus darbību. Diskusijas uzdevums bija plašāk aplūkot tieši praktiskos rīkus un pārdomātu to lietošanu, kā arī nepieciešamos jauninājumus nozarē, lai tieslietu sistēma, no vienas puses, un tautsaimniecības attīstības sistēma, no otras puses, ciešā sazobē virzītu uz priekšu valsts izaugsmi.

Pasākumi institūciju kapacitātes stiprināšanai dzimumu līdztiesības jautājumos 4. Plānā noteikti pasākumi, kas vērsti uz to, lai tiesību aktos nostiprinātos līdztiesības principus pēc iespējas īstenotu praksē, piemēram, veicinot vīriešu iesaisti bērnu aprūpes un ģimenes pienākumu veikšanā, apzinot būtiskākos sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības cēloņus atsevišķās nozarēs, veicinot nulles toleranci pret vardarbību pret sievietēm.

peļņa no akciju opcijām

Ģeniāla bināro opciju sistēma pasākumu vērsti uz vispusīgas izpratnes par sieviešu un vīriešu līdztiesības pamatprincipiem veicināšanu izglītības, darba un ekonomikas politikā iesaistīto institūciju ekspertu vidū. Tāpat noteikti vairāki pasākumi, ar kuru palīdzību plānots padziļināti izpētīt un aktualizēt minēto nozaru sasaisti ar dzimumu līdztiesības jautājumiem.

Lomu atļauju skatīšana vai mainīšana

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem, tiks pastiprināti strādāts pie sabiedrības informēšanas par politikas rezultātiem, vienlaikus aktualizējot dzimumu līdztiesības nozīmi ikdienas dzīvē.

Plāna pasākumos, īpaši, kas skar nodarbinātību, izglītību un ar dzimumu saistītu vardarbību, tiks ņemts vērā sieviešu un vīriešu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanas aspekts.

Ceļojums pa 2011worldcurling.com notikumiem kopā ar 2011worldcurling.com, G.Jākobsonu un 2011worldcurling.comļevsku /Trīs Kamoli #1/

Tika analizēts tiesiskais regulējums, skaidrojot, kāds ir dzimumu diskriminācijas un atšķirīgas attieksmes aizlieguma tvērums LR tiesību aktos, kā arī tika veikta situācijas analīze, secinot, kādās jomās vērojamas tendences, kas norāda uz sieviešu un vīriešu nevienlīdzīgas situācijas riskiem. Tika pētīti arī faktori, kas ietekmē iespēju loma varētu ietekmēt sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju nodrošināšanu ikdienas dzīvē.

Atbalsts skolotājam

Lai nodrošinātu vispusīgu aktuālās situācijas izpēti, LM izvērtēja, vai un cik lielā mērā dažādu nozaru politikas plānošanas dokumentos noteiktie politikas mērķi un pasākumi ir vērsti uz sieviešu un vīriešu nevienlīdzīgās situācijas un tās veicinošu risku mazināšanas.

Ņemot vērā ierobežotos nozarei atvēlētos valsts budžeta līdzekļus, kā arī ierobežotos cilvēkresursus ar dzimumu līdztiesības jautājumiem LM strādā divi eksperti un Plāna darbības termiņu 3 gadiar Plāna starpniecību iecerēts risināt visaktuālākos Plāna 1. Plānā iekļauti pasākumi, kuru īstenošanu un sasniegto rezultātu novērtēšanu var nodrošināt Plāna darbības periodā.

kā nopelnīt naudu studentiem

Situācijas analīzē ir sniegts izvērtējums par to, cik lielā mērā un kādas problēmas tiek risinātas ar esošajiem atbalsta instrumentiem un politikas pasākumiem dažādās nozarēs. Citu nozaru politikas plānošanas dokumentos paredzētie pasākumi ir iestrādāti šajā Plānā tajos gadījumos, kad nozaru dokumentos tie vispārīgā veidā paredz vai konceptuāli nosaka noteiktas darbības vai pieeju problēmas risināšanā, bet nenosaka konkrētus veidus un specifiskus mērķētus pasākumus sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju nodrošināšanā un attiecīgajā jomā identificēto izaicinājumu risināšanā.

Līdz ar to Plānā iekļautie pasākumi nedublē iespēju loma jomu politikas plānošanas dokumentos iekļautos pasākumus, iespēju loma veidā novēršot dublēšanos ar citos plānošanas dokumentos identificētajiem izaicinājumiem un piedāvātajiem risinājumiem sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanā.

Mācību satura un pieejas maiņa pirmsskolā

Atsevišķu Plāna pasākumu īstenošanai plānots piesaistīt ārvalstu finansējumu vairāk skat. Plāna 4.

Pirmsskola Mācību satura un pieejas maiņa pirmsskolā Pirmsskolas vadlīnijās noteiktais izglītības obligātais saturs ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes un zināšanas, izpratnes un pamatprasmes septiņās iespēju loma jomās, kas nepieciešamas veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā un kas tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas garumā — darbojoties ar prieku un atbilstoši katra bērna spējām. Jaunajās vadlīnijās iestrādātos mācību satura un pieejas principus, kas dod iespēju bērniem pirmsskolā apgūt mūsdienu sabiedrībā nepieciešamo prasmju pamatus, jau izmēģina 25 pilotpirmsskolās Latvijā. Ikvienam skolotājam ir brīvi pieejams pašmācību e-kurss Valsts izglītības satura centra VISC e-mācību vidē. Bērns kā pētnieks un darītājs un skolotāja loma Kādu gribam redzēt bērnu pirmsskolā saskaņā ar jaunajām vadlīnijām? Kā pētnieku un darītāju, kurš ar skolotāja atbalstu konstruē zināšanas un veido izpratni, gūst pieredzi un vispārīgās caurviju prasmes, un mācību jomu pamatprasmes.

Jāatzīmē, ka liela daļa no Plāna pasākumiem ir plānots īstenot, sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un nozares NVO. Tāpat Plāna izstrādē iesaistīta Komiteja3, kas Plānu apsprieda Plāns prezentēts arī LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas padomes Plāna ietvaros īstenojamie pasākumi9 Plāna mērķis Nodrošināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu politiku, kas nodrošina sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu dzīvē Politikas rezultāts Plāna īstenošana sniedz ieguldījumu šādu plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanā un dzimumu atšķirību mazināšanā: 1 NAPLatvijas Nacionālajā reformu programmā "Eiropa " stratēģijas īstenošanai, Izglītības attīstības pamatnostādnēs