Papildu līguma iespēja


Papildu līguma iespēja Zvērinātu advokātu kolēģija Zita Zaharenko, zvērināta advokāte Konkrētajā gadījumā, pirmkārt, ir svarīgi izšķirties, bināro opciju paziņojuma paraugs par deju kolektīva vadīšanu tiks slēgts uzņēmuma līgums vai darba līgums.

  1. Nopelnīt iespējas
  2. Ieteikumi publisko iepirkumu mērķu sasniegšanai Mg.
  3. Kultūrkapitālsabiedrību saņemto ziedojumu pārskati Nodokļu maksātāja un Valsts ieņēmumu dienesta Vienošanās līguma noslēgšana ir alternatīvs nodokļu strīdu risināšanas veids, lai izbeigtu tiesisku strīdu par datu atbilstības pārbaudes un nodokļu revīzijas audita rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā vai par konstatēto no budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu.
  4. Piekļuve datiem tiek realizēta ar šifrētā sakaru kanāla SSL palīdzību.

Ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļauties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs — maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Savukārt ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu.

Nodokļu administrācijas un nodokļu maksātāja vienošanās līgums

Civillikuma Slēdzot uzņēmuma līgumu, ir jāņem vērā, ka uzņēmuma līgums nevar saturēt darba līguma pazīmes.

Ja uzņēmuma līgums saturēs darba līguma pazīmes, tad neatkarīgi no tā, kā sauks līgumu, to var uzskatīt par darba līgumu.

papildu līguma iespēja

Darba likuma Tāpat likums neaizliedz darbiniekam slēgt uzņēmuma līgumus. Ja par deju kolektīva vadīšanu tiks slēgts uzņēmuma līgums, tad nepastāv nekādi šķēršļi šāda līguma noslēgšanai.

Padomi, slēdzot elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu

Ja par deju kolektīva vadīšanu tomēr tiks slēgts darba līgums, tad saskaņā ar Darba likuma Ja Jūsu darba līgumā nav papildu līguma iespēja ierobežojums veikt blakus darbu, Jums nav nepieciešams saskaņot cita darba līguma noslēgšanu ar pašreizējo darba devēju.

Tomēr Jums jāņem vērā arī Darba likuma Citiem vārdiem sakot, kā kultūras nama filiāles vadītājam Jums noteiktajā darba laikā jābūt darba vietā, darba devēja rīcībā un jāveic darba pienākumi. Līdz ar to blakus darbs deju kolektīva vadīšana nevar pārklāties ar Jūsu kā kultūras nama filiāles vadītāja darba laiku vai ietekmēt Jūsu darba saistību izpildi, rūpību.

papildu līguma iespēja

Šādā gadījumā līgums tiks slēgts starp kultūras namu juridisko personu , kura vārdā rīkosies kultūras nama vadītājs, un fizisko personu. Līdz ar to līgums netiek slēgts "pašam ar sevi".

Tomēr pirms šāda līguma slēgšanas Jums kā vadītājam būtu jāpārbauda, vai piekšķirtajās pilnvarās ir darba līgumu un uzņēmuma līgumu slēgšana.

papildu līguma iespēja

Ja Jūsu darba līgumā ir ietverts blakus darba ierobežojums, tad jāņem vērā tas, ka šādam ierobežojumam ir jābūt pamatotam no darba devēja puses. Svarīgi uzsvērt to, ka darba līgumā nevar būt ietverts aizliegums veikt blakus darbu, jo tādā veidā darba devējs patvaļīgi ierobežotu darbinieka Satversmes Darba līgumā var būt ietverts tikai ierobežojums veikt blakus darbu.

Tādējādi viena no mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļām ir dažādu elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošana. Elektronisko sakaru pakalpojums ir pakalpojums, kuru parasti nodrošina par atlīdzību un kurš pilnīgi vai galvenokārt sastāv no signālu pārraidīšanas elektronisko sakaru tīklos piemēram, interneta piekļuves pakalpojumi, televīzijas programmu pārraides pakalpojumi, balss telefonijas pakalpojumi mobilajā un fiksētajā telefonu tīklā.

Darba devējs ir tiesīgs ierobežot darbinieka tiesības pildīt darbu pie cita darba devēja tikai tad, ja šāds blakus darbs var radīt konkurenci vai ietekmēt darbinieka pienācīgu darba saistību izpildi vai radīt rūpības samazināšanos.

Ja Jūsu darba līgumā ir ietverts blakus darba ierobežojums, tad būtu ieteicams panākt rakstveida vienošanos ar darba devēju, kurā būtu iekļauta darba devēja piekrišana noslēgt darba līgumu par deju kolektīva vadīšanu.

Līgumu pārvaldība

Ja vienošanos panākt neizdodas, Jūs tāpat varat veikt blakus darbu, ja esat pārliecināts, ka blakus darbs neskars darba devēja intereses un neietekmēs pienācīgu darba saistību izpildi. Ja darbinieks pienācīgi neveiks darbu tādēļ, ka strādā pie cita darba devēja, tad darba devējam pastāv iespēja piemērot Darba likuma Savukārt, ja nav konstatējams, ka blakus darbs kaitē vai var kaitēt darba devēja interesēm vai negatīvi ietekmēt darbinieka saistību pienācīgu izpildi, bet darbiniekam, pamatojoties uz šiem apstākļiem, tiek uzteikts darba līgums, tad darbiniekam ir iespēja vērsties tiesā un apstrīdēt uzteikuma tiesiskumu.

DVS LIETVARIS lietotāja tiesību pieteikuma iesniegšana

Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.