Pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu. Prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai


Rīgā Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka: 1. Noteikumi attiecas uz pētījumiem, pārbaudēm izņemot klīniskās un testiem turpmāk - pētījumikurus veic, lai iegūtu ziņas par biocīdu, ķīmisko vielu un maisījumu īpašībām, kā arī par to bioloģiskas izcelsmes preparātu vai dzīvu organismu īpašībām, kurus paredzēts izmantot zāļu, augu aizsardzības līdzekļu, kosmētisko produktu, veterināro zāļu, pārtikas piedevu un pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu barības piedevu sastāvā turpmāk - pārbaudāmā viela vai organismsun to bīstamību cilvēku veselībai un videi.

Pētījumu rezultāti paredzēti iesniegšanai Labklājības ministrijā, Veselības ministrijā, Vides ministrijā un Zemkopības ministrijā, kā arī šo ministriju padotības iestādēs turpmāk — kompetentās institūcijas.

10 labākās tirdzniecības skolas Kalifornijā 2020. gads

Pārbaudāmo vielu un organismu īpašības, kā arī bīstamību pēta laboratorijas apstākļos, siltumnīcās vai vidē, izmantojot bioloģiskas, ķīmiskas vai fizikālas sistēmas vai to kombinācijas turpmāk - pārbaudāmās sistēmas. Veicot pētījumus, ņem vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD rekomendācijas par labas laboratorijas prakses principiem.

Latvijā tiek atzīti Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīs izdotie apliecinājumi vai apstiprinājumi atbilstoši Eiropas Savienības dalībvalstīs noteiktajām normām, kas apliecina, ka attiecīgie pētījumi ir veikti un tiek uzraudzīti atbilstoši labas laboratorijas prakses prasībām. Pētījumus veic laboratorijas, kuras uzrauga nacionālā akreditācijas institūcija atbilstoši šo noteikumu prasībām.

Prasības laboratoriju darba kvalitātei 6. Ja pētījumus veic vairākās vietās turpmāk - pētījumu vietasatbilstību šo noteikumu prasībām nodrošina visās pētījumu vietās.

Persona, kura organizē visu pētījumu vadību un atbild par to un kurai pieder laboratorija vai kura vada laboratoriju turpmāk - atbildīgā personanodrošina laboratorijas darba kvalitātes prasību pārraudzību un kontroli.

Atbildīgā persona: 7. Lai veiktu pētījumu plānos un dokumentos nereglamentētas darbības, izmanto atbildīgās personas apstiprinātas pētījumu veikšanas metodes. Vienkāršiem, bieži veicamiem pētījumiem izmanto laboratoriju praksē plaši lietotas metodes.

pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu

Lai novērtētu un plānotu darbinieku darba slodzi un īstenotu pētījumu secīgu izpildi, pētījumu vadītājs apstiprina darbu grafiku, kā arī pētījumu plānu, kurā dokumentāri fiksē paredzēto pētījumu norisi. Pētījumu plānu saskaņo kur nopelnīt ir viegli un ātri kvalitātes nodrošināšanas personālu, kurš pārbauda tā atbilstību šo noteikumu prasībām.

Īstermiņa pētījumiem lieto pētījumu plānu, kurā ietverti pētījuma pamatjautājumi un atbilstoši paskaidrojumi.

Ieteikumi Kas īsti ir Tirdzniecības skola? Tirdzniecības skola ir pēcvidusskola, kas īpaši paredzēta studentiem, kuri vēlas uzlabot vienu vai otru tehnisko prasmi. Jebkuras tirdzniecības skolas galvenais mērķis ir apmācīt un sagatavot studentus noteiktai karjerai.

Novērojumi un nolasījumi, kuri iegūti tiešajos novērojumos un darbībās un fiksēti pētījumu protokolos vai dokumentācijas bytecoin izredzes, vai pētījumu vadītāja apstiprinātās minēto dokumentu kopijās, ir oriģinālie dati.

Oriģinālie dati var būt arī fotogrāfijas, mikrofilmas vai mikrofilmu fragmentu kopijas, informācija elektroniskā formā, audiokasetes, protokolēti dati no automātiskajiem instrumentiem, kā arī citi informācijas nesēji, kuri spēj nodrošināt informācijas glabāšanu.

pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu

Par pētījumu sākuma datumu uzskata datumu, kad pētījumu vadītājs apstiprina pētījumu plānu. Ja pēc pētījumu sākšanas nepieciešami pētījumu plāna labojumi, tos apstiprina pētījumu vadītājs un glabā kopā ar pētījumu plānu.

Laboratorijas aparāti un ierīces

Ja pēc pētījumu sākuma datuma rodas neparedzētas novirzes no pētījumu plāna, pētījumu izpildītājs tās apraksta un izskaidro, bet pētījumu vadītājs apstiprina kā pētījumu plāna atkāpes un glabā kopā ar oriģinālajiem datiem. Par pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu pabeigšanas datumu uzskata datumu, kad pētījumu vadītājs apstiprina noslēguma pārskatu.

Par eksperimenta sākuma datumu uzskata datumu, kad iegūti pirmie raksturīgie pētījuma rezultāti. Par eksperimenta pabeigšanas datumu uzskata datumu, kad ir apkopoti pētījumu rezultāti.

Pētījumu vadītājs atbild par pētījumu vadību, atbilstību šiem noteikumiem, pētījumu rezultātu ticamību un pamatotību, kā arī veic šādus pienākumus: Darbiniekiem, kuri veic pētījumus, ir šādi pienākumi: Kvalitātes nodrošināšanas personālam ir šādi pienākumi: Materiālu krājumiem un iekārtām ierīko atsevišķas noliktavu telpas vai lauka platības, kuras ir atdalītas no tām telpām vai platībām, kurās atrodas pārbaudāmās vielas un organismi, lai nodrošinātu to aizsardzību pret inficēšanos, saindēšanos, sabojāšanos vai svešu organismu invāziju.

Pārbaudāmo vielu vai organismu glabāšanas telpas vai lauka platības iekārto tā, lai saglabātu pārbaudāmo vielu vai organismu identitāti, koncentrāciju, tīrības pakāpi un stabilitāti, kā arī garantētu drošu glabāšanu bīstamajām vielām. Lai nepieļautu pārbaudāmo vielu vai organismu un standartvielu vai references organismu viela vai organisms, kuru lieto par bāzi salīdzināšanai ar attiecīgo pārbaudāmo vielu vai organismu inficēšanu, saindēšanu vai sajaukšanos, iekārto atsevišķas telpas vai lauka platības to saņemšanai un uzglabāšanai, kā arī standartvielu vai references organismu sajaukšanai ar nesējvielu transportvielu viela, ko izmanto pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu vielas vai organisma vai arī standartvielas vai references organisma sajaukšanai, disperģēšanai vai izšķīdināšanai, lai to varētu ievadīt pārbaudāmajā pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu.

Pārbaudāmo organismu slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai iekārto piemērotas telpas vai zonas, kas nepieļauj inficēšanos vai saslimšanu. Pētījumu plānu, oriģinālo datu, noslēguma pārskatu, paraugu visi materiāli, kuri iegūti no pārbaudāmās sistēmas un paredzēti izmeklēšanai, analīzēm vai saglabāšanai un pārbaudāmo pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu paraugu drošai glabāšanai iekārto piemērotas arhīvu un paraugu uzglabāšanas telpas.

Darbības ar laboratorijā radītajiem atkritumiem veic tā, lai neapdraudētu cilvēka dzīvību un veselību, vidi, kā arī lai neiespaidotu laboratoriju darba kvalitāti.

Pētījumos lietojamo aparatūru periodiski pārbauda, tīra, apkalpo un kalibrē atbilstoši normatīvajiem aktiem vai pētījumu vadītāja apstiprinātajām instrukcijām ja attiecīgais jautājums normatīvajos aktos nav reglamentēts. Pētījumos lietojamā aparatūra un materiāli nedrīkst radīt tādu negatīvu iedarbību uz pārbaudāmajām vielām vai organismiem, kas nav noteikta pētījumu plānā.

pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu

Ķīmiskos reaktīvus un šķīdumus marķē ar etiķeti, kurā norāda nosaukumu, derīguma termiņu, uzglabāšanas apstākļus un, ja iespējams, koncentrāciju. Personālam jābūt pieejamai informācijai par šo maisījumu izcelsmi, izgatavošanas datumu un stabilitāti.

pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu

Ķīmisko reaktīvu un šķīdumu derīguma termiņu pētījumu vadītājs drīkst pagarināt, vienīgi pamatojoties uz dokumentētiem analīžu rezultātiem. Fizikālo un ķīmisko sistēmu pētījumos lietojamai aparatūrai jābūt atbilstoši izvietotai, konstruētai un jaudīgai, lai nodrošinātu attiecīgo pārbaudāmo vielu vai organismu veselumu integritāti.

pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu

Lai garantētu datu kvalitāti, nodrošina piemērotus apstākļus bioloģisko sistēmu glabāšanai, turēšanai, aprūpei un darbībām, kā arī ievēro šādus nosacījumus: Ja parādās neraksturīgs bedres variants gadījums, pārbaudāmos dzīvniekus un citas bioloģiskās sistēmas pētījumos lietot nedrīkst.

Ja nepieciešams, dzīvniekus eitanazē; Ja nepieciešams uzturēt pētījumu integritāti, izolē un ārstē indivīdus, kas saslimst vai tiek savainoti pētījumu gaitā.

Голова Бенджи покоилась на ее груди. Николь лежала на спине, одной рукой обхватив сына за плечи. "Вот какова последняя ночь моей жизни", - думала она, погружаясь в сон. Легкий страх прикоснулся к телу, она отогнала .

Gan pirms pētījumiem, gan pētījumu laikā visas diagnozes un katras slimības ārstēšanu protokolē; Pētījumu vadītājs nodrošina visu to protokolu glabāšanu, kuros sniegts pārbaudāmo vielu un standartvielu raksturojums, saņemšanas datums, derīguma termiņš un daudzumi, kādi saņemti un izlietoti pētījumos. Darbības ar pārbaudāmajām vielām vai organismiem un standartvielām vai references organismiem, kā arī paraugu ņemšanas un glabāšanas procedūras organizē tā, lai nodrošinātu šo vielu homogenitāti un stabilitāti, novērstu saindēšanos, inficēšanos vai sajaukšanos.

Uz glabāšanas konteinera norāda informāciju par vielas, maisījuma vai organisma nosaukumu, derīguma termiņu un īpašiem glabāšanas apstākļiem.

Katru pārbaudāmo vielu vai organismu un standartvielu vai references organismu identificē, norādot nosaukumu saskaņā ar Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienības turpmāk - IUPAC nomenklatūru, kodu vai numuru ķīmijas referatīvajā žurnālā Chemical Abstracts CAS numurs un bioloģiskos parametrus.

Dokumentē katru pārbaudāmās vielas vai organisma un standartvielas vai references organisma nosaukumu, sēriju sērijas numuru ieskaitottīrības pakāpi, sastāvu, koncentrāciju un citus īpašos raksturojumus.

Ja pārbaudāmo vielu vai organismu ievada pārbaudāmajā sistēmā, izmantojot nesējvielu transportvieluiepriekš nosaka pārbaudāmās vielas vai organisma homogenitāti, koncentrāciju un stabilitāti šajā nesējvielā transportvielā. Pārbaudāmajām vielām un organismiem, ko lieto brīvā dabā, šos parametrus nosaka atsevišķos laboratorijas eksperimentos. No katras pārbaudāmās vielas vai organisma sērijas saglabā paraugus kontroles analīzēm. Katrā pētījumā lieto atbildīgās personas apstiprinātas pētījumu veikšanas metodes, kas attiecas uz šajā vietā veicamajām darbībām.

Они вновь поднялись на движущуюся платформу, позволявшую им передвигаться в темном помещении. - То, что ты увидишь сейчас, - проговорил Орел, - требует некоторых пояснений. В сущности это можно назвать схемой эволюции космоплавающих цивилизаций в галактическом районе, содержащем ваше Солнце и примерно еще десять миллионов звездных систем. Приблизительно это соответствует одной десятитысячной части Галактики, но все, что ты увидишь, характерно и для всего звездного острова. - Ты не увидишь звезд, планет или других физических объектов, хотя их расположение учтено в этой модели.

Ja pētījumu gaitā rodas atkāpes no pētījumu veikšanas metodēm, to norāda protokolā un, ja šīs izmaiņas ir derīgas pētījumu veikšanai, tās apstiprina pētījumu vadītājs. Apstiprinātās pētījumu veikšanas metodes izmanto: Pētījumu plānā norāda šādu informāciju: Pētījumus veic saskaņā ar pētījumu plānu, ievērojot šādus nosacījumus: Šos ierakstus, norādot datumu, pētījumu izpildītājs apstiprina ar savu parakstu; Katru labojumu, norādot datumu, pētījumu izpildītājs apstiprina ar savu parakstu.

Ievadot pētījuma datus informācijas sistēmā, norāda sākotnējos datus, visas datu izmaiņas un to cēloņus, kā arī katras informācijas ievadīšanas datumu, laiku un ziņas par personu, kura veikusi ierakstu informācijas sistēmā. Par katru pētījumu sagatavo noslēguma pārskatu. Par īstermiņa pētījumiem sagatavo saīsinātus noslēguma pārskatus, kuriem pievieno attiecīgus paskaidrojumus.

Noslēguma pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu pievieno atbildīgo speciālistu parakstītus pārskatus, norādot datumu.

Noslēguma pārskatu, kā arī labojumus tajā paraksta pētījumu vadītājs, norādot datumu labojumiem - arī labošanas iemeslu. Noslēguma pārskatā sniedz šādu informāciju: Arhīvā glabā šādus materiālus: Ja pārbaudāmo vielu vai organismu, standartvielu vai references organismu un eksperimentos iegūto maisījumu paraugi tiek iznīcināti pirms noteiktā glabāšanas laika beigām, to pamato un sastāda attiecīgu dokumentu.

Pārbaudāmo vielu vai organismu, standartvielu vai references organismu un eksperimentos iegūto maisījumu paraugus glabā vienīgi tik ilgi, kamēr šo maisījumu kvalitāte pieļauj novērtēšanu.

Laboratoriju darba kvalitātes uzraudzība un laboratoriju novērtēšana Veicot novērtēto laboratoriju darba kvalitātes uzraudzību, nacionālā akreditācijas institūcija periodiski kontrolē laboratoriju, pārbaudot pētījumu nodrošinājumu arī to, vai laboratorijā ir nepieciešamais personāls, aparatūra un citi materiālie līdzekļi pētījumu veikšanaiprocedūras un praksi to atrašanās vietās, izvaicājot vadošo tehnisko personālu un novērtējot atbildīgās personas vadības sistēmu un darba procesu, kā arī novērtē laboratorijā iegūto datu kvalitāti un kopumu un šo noteikumu ievērošanu.

Pārbaudei vai novērtējumam nacionālās akreditācijas institūcijas darbinieki var pieaicināt ekspertus. Nacionālā akreditācijas institūcija sagatavo rakstisku pārbaudes protokolu divos eksemplāros par katru veikto pārbaudi.

Protokolā norāda konstatētās neatbilstības un novirzes, kā arī norādījumus par nepieciešamajiem labojumiem. Nacionālā akreditācijas institūcija nodrošina savu darbinieku teorētisko un praktisko apmācību, kā arī sniedz informāciju par prasībām un izmantotajām metodikām laboratoriju darba kvalitātes novērtēšanai.

Nacionālās akreditācijas institūcijas darbiniekiem ir tiesības piekļūt ierobežotas pieejamības informācijai arī komercnoslēpumiemkas attiecas uz laboratorijā veiktajiem pētījumiem, un atsaukties uz tiem savos pārskatos. Nacionālā akreditācijas institūcija nodrošina slepenības saglabāšanu ierobežotas pieejamības informācijai arī komercnoslēpumiemkas iegūti, veicot laboratoriju darba kvalitātes uzraudzību.

  1. Laboratorijas aparāti un ierīces – Enola
  2. Кэти заметила, каким усталым и постаревшим казался отец.
  3. Отрезал Франц.
  4. Слева располагался белый контейнер, в котором она отдыхала возле стены.
  5. Īsta droša nauda internetā

Nacionālās akreditācijas institūcijas darbinieki nepiedalās pētījumu veikšanā un pētījumu rezultātu interpretēšanā. Nacionālās akreditācijas institūcijas darbiniekiem ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar atbildīgo personu, iekļūt laboratorijās un iegūt nepieciešamo informāciju. Ja pieeja datiem ir svarīga, lai aizsargātu cilvēku veselību vai vidi, pilnvarotiem darbiniekiem ir tiesības, pieaicinot pētījumu vadītāju vai citu laboratorijas vadības pārstāvi, iekļūt laboratorijās un iegūt nepieciešamo informāciju bez iepriekšējas saskaņošanas ar atbildīgo personu.

Ja laboratorijā ir ierobežotas pieejamības informācija arī komercnoslēpuminacionālā akreditācijas institūcija garantē, ka pārskati par laboratoriju pārbaudēm un pētījumu auditiem ir pieejami tikai kompetentajām institūcijām.

Prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai

Nacionālā akreditācijas institūcija izstrādā laboratoriju darba kvalitātes novērtēšanas kontroles programmu, kurā ietver: Pētījumu auditu veic, lai izvērtētu notiekošo vai pabeigto pētījumu gaitu un iegūtu papildu informāciju, kas nav norādīta noslēguma pārskatā.

Veicot pētījumu auditu, salīdzina oriģinālos datus ar noslēguma pārskatu un citu informāciju, noskaidro, vai datu iegūšanā vai apstrādē nav izmantotas tādas metodes, kas varētu mazināt rezultātu ticamību, un novērtē, vai pārbaudes veiktas saskaņā ar pētījumu plānu un apstiprinātajām pētījumu veikšanas metodēm.

Pirms laboratorijas pārbaudes vai pētījumu audita veikšanas nacionālās akreditācijas institūcijas darbinieki: Veicot novērtēšanu, īpašu uzmanību pievērš iepriekšējā pārbaudē vai novērtējumā konstatētajām novirzēm, pārkāpumiem un pasākumiem, kas veikti, pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu likvidētu šīs novirzes vai pārkāpumus.

Nacionālā akreditācijas institūcija informē laboratoriju par tā darbinieku ierašanās datumu planētas aspekti tirdzniecībā laiku, apmeklējuma mērķi un pārbaudes ilgumu, lai nodrošinātu, ka nacionālās akreditācijas institūcijas darbiniekiem ir pieejami attiecīgie darbinieki un kur tiek nopelnīti žetoni. Ja jāpārbauda atsevišķi dokumenti vai pārskati, pilnvarotais darbinieks tos norāda pirms apmeklējuma.

pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu

Uzsākot laboratoriju pārbaudi vai pētījumu auditu, nacionālās akreditācijas institūcijas darbinieks informē laboratorijas vadību un personālu par veicamās pārbaudes vai pētījumu audita iemeslu, pārbaudāmajām jomām un laboratorijas nodaļām, auditēšanai izvēlētajiem pētījumiem, dokumentiem un darbiniekiem, kurus nepieciešams iesaistīt, kā arī apspriež ar laboratorijas vadību laboratorijas pārbaudes vai pētījumu audita norisi, tai skaitā: Lai novērtētu, vai laboratorijā ir pietiekami daudz kvalificēta personāla, štata vietu un pamatlīdzekļu veicamo pētījumu dažādībai un daudzumam, vai organizatoriskā struktūra ir piemērota un vai vadība ir izstrādājusi personāla apmācības un veselības aizsardzības politiku atbilstoši laboratorijā veicamajiem pētījumiem, nacionālās akreditācijas institūcijas darbinieki pārbauda šādus dokumentus: Lai novērtētu, vai kvalitātes nodrošinājuma programmā paredzētais mehānisms pietiekami kontrolē pētījumu veikšanu atbilstoši laboratoriju darba kvalitātes prasībām, nacionālās akreditācijas institūcijas darbinieks personai, kas atbildīga par kvalitātes nodrošinājumu, pieprasa demonstrēt kvalitātes nodrošinājuma un pētījumu kontroles sistēmas un metodes, kā arī uzrādīt kvalitātes nodrošinājuma laikā sagatavotos protokolus.

Nacionālās akreditācijas institūcijas darbinieks pārbauda šādu informāciju par kvalitātes nodrošināšanas personālu: Veicot laboratorijas pārbaudi, nacionālās akreditācijas institūcijas darbinieks pārbauda, vai: Novērtējot pārbaudāmo bioloģisko sistēmu aprūpi un dzīves apstākļus laboratorijā, pārbauda, vai tie atbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku turēšanas, izmantošanas un tirdzniecības kārtību un labturības prasības šo dzīvnieku izmantošanai, to nogalināšanas kārtību un metodes.

Ja laboratorijā tiek veikti tādi pētījumi, kam nepieciešama dzīvnieku vai augu pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu dažādība, labākie rādītāji tirdzniecības skatam arī mikrobiālas vai citas šūnu vai šūnām līdzīgas sistēmas, kontroles veidu attiecībā uz aprūpi, dzīves apstākļiem un uzturēšanu nosaka atkarībā no pārbaudāmajām sistēmām.

Attiecībā uz bioloģiskajām sistēmām nacionālās akreditācijas institūcijas pārskata laboratorijas tirdzniecības skolu pārbauda, vai: Bioloģiskajām sistēmām nacionālās akreditācijas institūcijas darbinieki pārbauda: Novērtējot aparatūru, materiālus, ķīmiskos reaktīvus un paraugus, pārbauda, vai laboratoriju telpas un iekārtas ir piemērotas pētījuma veikšanai, lietotā aparatūra ir pietiekamā daudzumā, pietiekami jaudīga, atbilstoša laboratorijā veicamo pētījumu prasībām, vai materiāli, ķīmiskie reaktīvi un paraugi tiek atbilstoši marķēti, lietoti un uzglabāti, kā arī pārbauda: Fizikālajām un ķīmiskajām sistēmām pārbauda, vai ir noteikta pārbaudāmo un standarta vielu stabilitāte, ja tas tiek prasīts pētījumu plānā, vai tiek lietotas pētījumu plānā norādītās standartvielas, vai automātiskajās sistēmās iegūtie grafiki, pašrakstošo iekārtu izdrukas un datoru izdrukas tiek žurnālos dokumentētas kā oriģinālie dati un nodotas arhīvā.

Novērtējot trendline padomdevējs vielas vai organismus un standartvielas vai references organismus, novērtē kārtību, kā nosaka un garantē šo vielu identitātes, iedarbīguma, daudzuma un sastāva atbilstību marķējumam, un šo vielu saņemšanu un glabāšanu, kā arī pārbauda, vai: Pētījumu ilgums nav lielāks par četrām nedēļām, šie paraugi tiek atbilstošu laiku glabāti; Novērtējot pētījumu veikšanas metodes, pārbauda, vai: